Geachte leden van het College,

Met een gevoel van grote verbazing en diepe teleurstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 22 februari 2024, betreffende de parkeerproblematiek aan de Kloosterdreef. De Kloosterdreef, gekenmerkt door haar rijke samenspel van historische kloosters, natuurlijk groen, landschappelijke dreven, rullekes en de karakteristieke bebouwing, is om deze reden niet voor niets aangewezen als Rijksbeschermd Stadsgezicht.

Reeds op 2 december 2023 hebben wij u geschreven met het dringende verzoek om een parkeerverbod te implementeren en te handhaven, specifiek door het plaatsen van paaltjes tussen de bomen om parkeren te voorkomen. Bijgevoegd enkele foto’s die de frequente en onwenselijke situatie illustreren.

In onze communicatie hebben wij nadrukkelijk gewezen op de significante aantasting van het Rijksbeschermd Stadsgezicht door het huidige parkeergedrag, naast de veroorzaakte verrommeling, overlast, aantasting van het groen en de bomen, en de onveiligheid  voor alle gebruikers – aspecten die binnen andere delen van onze gemeente onacceptabel zouden zijn.

Uw antwoord op ons schrijven, waarin uitsluitend de toegankelijkheid voor hulpdiensten wordt besproken, getuigt van een verrassende onderwaardering voor de door ons aangekaarte problematiek. Als verantwoordelijk beheerder van de Kloosterdreef, rust op u immers, ingevolge de Erfgoedwet, een niet te miskennen instandhoudingsplicht.

Bovendien is het binnen de gemeente Oosterhout een gevestigd beleid dat bedrijven en instellingen, inclusief kloosters, over eigen parkeervoorzieningen dienen te beschikken. Het nalaten door Sint-Catharinadal om deze voorzieningen in voldoende mate op eigen terrein te realiseren, terwijl de mogelijkheden hiertoe ruimschoots aanwezig zijn, heeft direct bijgedragen aan de huidige problemen. Het lijkt erop dat bij de initiële vergunningverlening een cruciale stap is overgeslagen.

Wij doen hierbij een hernieuwd en dringend beroep op u om over te gaan tot het instellen van een algeheel parkeerverbod op de Kloosterdreef en te zorgen voor de handhaving hiervan, zodat het parkeren tussen de bomen effectief wordt voorkomen.

Gezien de ernst van de situatie behouden wij ons het recht voor de gemeenteraad te verzoeken in te grijpen, mocht een bevredigende reactie uitblijven.

Wij vertrouwen op uw begrip en spoedige actie in deze.

Met hoogachting,

Namens het bestuur van de Stichting Heilige Driehoek

J.J.A.M. (Cock) Gorisse, voorzitter.

Cc: Leden van de gemeenteraad, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Sint-Catharinadal