Parkeren Sint Catharinadal

Bij de ontwikkeling van de wijngaard en het Wijnhuis de Blauwe Camer bij Sint Catharinadal is onvoldoende rekening gehouden met de parkeerbehoefte die bij deze functies komen kijken. In de praktijk leidt dit tot ongewenste situaties: parkeren in de berm van de Kloosterdreef, voor het poortgebouw, veel auto’s voor het klooster, extra verkeersbewegingen door zoekgedrag, enz. Met de groeiende bekendheid van het Wijnhuis en de wijngaard neemt deze druk verder toe. Er moet dus extra parkeergelegenheid worden gerealiseerd.

Als stichting zijn we al jaren bij deze problematiek betrokken. Afgelopen jaar hebben we over dit onderwerp meerdere gesprekken gehad met de zusters en haar adviseurs, alsook met de gemeente. De zusters zitten met deze kwestie in hun maag, maar er is vooralsnog geen zicht op een gedragen en spoedige oplossing.

De opties die besproken zijn variëren van een parkeerplaats ontsloten vanaf de Hoogstraat, de Kloosterdreef of de Leijsenstraat.

Wij pleiten voor een oplossing die recht doet aan de bijzondere waardes van het gebied. Het is immers niet alleen afweging van verkeerskundige aard, maar ook een ruimtelijke ingreep in de hart van het Rijksbeschermd stadsgezicht. Dat vraagt om een integrale afweging.

Het huidige gave en heldere beeld van de Kloosterdreef is voor ons van groot belang. Daarbinnen moet ons inziens het poortgebouw in de beleving duidelijk de hoofdentree blijven. Een eventuele nieuwe ontsluiting moet in de beleving duidelijk ondergeschikt zijn. Ook voor ons is het duurzaam behoud van alle bomen aan de Kloosterdreef een absolute must. Eventuele technische maatregelen om de bomen duurzaam te behouden en het rulleke te overbruggen moeten ook passend zijn binnen het huidige beeld. Een nieuwe opening in de kloostermuur aan de zijde van de Leijsenstraat of Kloosterdreef vinden wij onwenselijk. In alle gevallen is het een ontwerpopgave om tot een goede vormgeving en inpassing van de parkeervoorziening en de looproutes naar de bestemmingen te komen. Ons inziens is de loopafstand in alle besproken opties alleszins acceptabel. Ook met landschappelijke maatregelen kunnen logische looproutes worden ondersteund, ingrijpende maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Deze eisen hebben wij aan zowel de zusters als de gemeente bekend gemaakt. Het is nu wachten op het plan dat de zusters bij de gemeente willen indienen. Dat is het moment waarop we kunnen beoordelen in hoeverre het plan aan onze eisen voldoet.