Groenplan voor De Heilige Driehoek Oosterhout

Op initiatief van de Stichting Heilige Driehoek en in nauwe samenwerking met de gemeente Oosterhout is het Groenplan voor de Heilige Driehoek afgerond. Op 9 oktober 2008 heeft het bestuur van de stichting dit plan officieel aangeboden aan het college van B&W van Oosterhout, aan Waterschap Brabantse Delta, de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch en de Stichting Brabants Landschap. Sindsdien dient het plan als richtsnoer bij ontwikkelingen in het gebied.

Het rapport is opgesteld door Van Dijk Advies en begeleid door een klankbordgroep, waarin naast bovengenoemde instanties ook het IVN zitting had. Tijdens twee bewonersbijeenkomsten en een reeks een-op-een-gesprekken met o.a. de kloostergemeenschappen, agrariërs en de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout, zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun inbreng in dit plan te leveren. Hiervan is in ruime mate gebruik gemaakt.

Dit Groenplan omvat niet alleen een samenhangende visie op groen, landschap en water, maar bevat tevens concrete projectvoorstellen, inclusief een indicatie van de daaraan verbonden kosten. De gemeente heeft toegezegd dat zij op basis van dit plan groenprojecten zal gaan uitvoeren in het publieke domein. De Stichting Heilige Driehoek is reeds doende om in nauwe samenwerking met Brabants Landschap, overleg te voeren met eigenaren van particuliere tuinen, erven en terreinen, die bereid zijn hun groen meer af te stemmen op de natuur- en landschapskenmerken van de Heilige Driehoek. Deze eigenaren kunnen gefaciliteerd worden met gratis advies en beplantingsmateriaal, dat o.a. wordt gefinancierd uit subsidies van de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch, de gemeente Oosterhout en de Stichting Brabants Landschap.

Projectvoorstellen

Het Groenplan met zijn projectvoorstellen is gereed. Graag willen wij de resultaten met u delen. Van belang is immers dat wij een deel van de projecten niet zonder betrokkenheid van de bewoners en gebruikers van dit gebied kunnen (en willen) realiseren. Medewerking aan het Groenplan is dan ook geheel gebaseerd op vrijwilligheid. Binnen de projectvoorstellen is daarom voldoende ruimte voor u als bewoner om zelf keuzes te maken. Keuzes over wel of geen betrokkenheid, keuzes over het ambitieniveau en ook keuzes over de verdere inrichting.

Op deze pagina treft u aan :

  • Groenplan Middellange termijn  het gehele hoofdrapport van het Groenplan;
  • Groenplan samenvatting de samenvatting van het hoofdrapport, waarin u op slechts enkele pagina’s de belangrijkste algemene informatie over het Groenplan krijgt;
  • De afzonderlijke 16 projectvoorstellen;

Projecten

De 16 projectvoorstellen

1. Projectvoorstel Veerseweg

2. Projectvoorstel Kapelleke en Helleke

3. Projectvoorstel Pieter Koolenstraat

4. Westrand – Abdis van Thornstraat en entrees

5. Park- en groenzone langs de Hoogstraat

6. Groenzone A27

7. Kloosterdreef en kloostergracht

8. Kansen herstel watersysteem

9. Landschap westelijk Leijsendwarsstraat

10. Robuuste hoofdstructuur

11. Kloostertuin en cultuurlandschap Paulusabdij

12. Landschap ten zuiden van Paulusabdij

13. Tuinen en erven

14. Stimuleringskader

15. Toeristisch-recreatieve afwerking

16. Groenbeheersplan