Bestuur en organisatie

In deze rubriek vindt u uitleg over de doelstelling van de Stichting Heilige Driehoek, over het beleidsplan van de stichting en over de bestuurssamenstelling. U kunt daarvoor verder klikken boven in de navigatiebalk.

Instelling en doelstelling van de Stichting Heilige Driehoek

Wat betreft de rechtsvorm van de organisatie van de belangenbehartiging met betrekking tot het gebied van de Heilige Driehoek is gekozen voor de stichtingsvorm. De Stichting Heilige Driehoek is in 25-04-2000 opgericht. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel RSIN:808802252. De stichting is per 27 februari 2023 geregistreerd als ANBI.

De Stichting Heilige Driehoek heeft als doelstelling:

 • het behouden van het gebied de Heilige Driehoek in al zijn karakteristieken;
 • het versterken van deze karakteristieken waar dat nodig of nuttig wordt geacht;
 • het fungeren als aanspreekpunt daar waar het de belangen van het gebied de Heilige Driehoek betreft;
 • al het overige te doen om, ook in de verre toekomst en bij eventueel zich wijzigende omstandigheden, de sfeer en de uitstraling van het gebied de Heilige Driehoek te behouden.

De stichting wil deze doelstelling bereiken door:

 • het in gang zetten c.q. versnellen van procedures die leiden tot het verkrijgen van een maximaal beschermde – in wet en regelgeving verankerde – status voor gebouwen en
  omliggende gronden en bebouwing;
 • het versterken en zichtbaar maken van een maatschappelijk draagvlak tot behoud van het gebied de Heilige Driehoek, onder meer door het geven van informatie in alle
  mogelijke vormen aan een zo breed mogelijk publiek, en door het bijeenbrengen van de Vrienden van de Heilige Driehoek;
 • door binnen de Nederlandse rechtsregels al het overige te doen wat bijdraagt tot het bereiken van de doelstelling.
Het bestuur van de Stichting Heilige Driehoek

Structuur van de stichting

Er is een stichtingsbestuur dat bestaat uit maximaal zeven leden. Die leden komen uit verschillende hoeken van de Oosterhoutse samenleving en hebben alle gemeen dat ze er diep van overtuigd zijn dat het gebied de Heilige Driehoek in al zijn karakteristieken voor 0osterhout, ook in de toekomst, behouden moet blijven. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (artikel 5.5 van de oprichtingsakte).

Het bestuur laat zich bijstaan door een of meer adviseurs. Het vergadert ongeveer een keer per zes weken. Verder is er een Raad van Advies. Die bestaat uit twee leden van elke kloostergemeenschap: de overste van de Gemeenschap Chemin Neuf uit de Sint Paulusabdij, de abdis van de Onze Lieve Vrouweabdij en de priorin van Sint Catharinadal, met nog een van de kloosterlingen uit hun klooster. De Raad van Advies is in het leven geroepen om de bewoners van de kloosters zelf expliciet gelegenheid te geven de stichting van advies te dienen, en om de kloostergemeenschappen op de hoogte te houden en te brengen van de activiteiten van de stichting, dus om de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. De Raad van Advies komt in principe een maal per jaar bij elkaar, maar tussentijdse bijeenkomsten zijn, indien de situatie daarom vraagt, mogelijk. Verder is er regelmatig telefonisch contact tussen de voorzitter van het bestuur en de overste, de abdis en de priorin.

En ten slotte zijn er de Vrienden van de Heilige Driehoek. Zij steunen het werk van de Stichting met een bijdrage van 16,- per jaar. Ze krijgen daarvoor enkele keren per jaar een Nieuwsbrief en ze kunnen deelnemen aan speciale activiteiten die soms door het bestuur worden georganiseerd en die in het teken staan van de Heilige Driehoek.

De bestuursleden van de stichting

Het bestuur van de Stichting Heilige Driehoek is als volgt samengesteld:

Frank van Damme maakt ook deel uit van het bestuur van de Stichting Kunst in de Heilige Driehoek, Cock Gorisse is bestuuradviseur bij deze stichting.

Stichting Heilige Driehoek tot in eeuwigheid: beleidsplan 2020-2023

Inleiding

De Heilige Driehoek is een uitgestrekt gebied (112 ha) binnen de stadsgrenzen van Oosterhout. Aan de oostkant vormt de A27 een duidelijke grens. In het groen achter de Paulusabdij ligt de zuidgrens. De bebouwing in Slotjes Oost en het Nonnenveld vormt de westgrens en de Veerseweg bakent het gebied af aan de noordkant. Het gebied ontleent haar naam aan de drie monumentale kloosters die aaneengesloten het hart van het gebied vormen.

Het beleidsplan dat de stichting bij haar oprichting schreef was getiteld ‘Tot in eeuwigheid’. Dat de titel niet letterlijk moet worden verstaan, blijkt uit het feit dat de het bestuur het plan sindsdien actualiseert en er nieuwe actiepunten in opneemt.

Realisering van het beleid

De eerste jaren van haar bestaan richt de Stichting zich vooral op het beschermen van het gebied.  Het bestuur stelde in 2000 het beleidsplan “Tot in eeuwigheid” vast.

Als eerste heeft de stichting zich dat jaar gepresenteerd aan de bewoners van De Heilige Driehoek, aan de Oosterhoutse bevolking en aan gemeente, provincie, rijk en erfgoed-gerelateerde instellingen en instituten. Om het draagvlak voor het gebied zichtbaar te maken, worden in 2001 de Vrienden van de Heilige Driehoek geïnstitutionaliseerd. Onmiddellijk bij haar oprichting neemt de stichting het initiatief om het gebied te laten aanwijzen als Rijksbeschermd Stadsgezicht. Op 13 september 2002 ging de aanwijzingsprocedure van start. Bij die gelegenheid verscheen bij de stichting het boek De Heilige Driehoek, kloosterenclave in Oosterhout onder redactie van Cock Gorisse. Vanaf dat jaar is de stichting ook betrokken bij de besprekingen rondom de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan, dat als gevolg van de (te verwachten) aanwijzing moest worden herzien. In 2005 wordt de heilige Driehoek opgenomen als ‘gebied met topkwaliteit’ op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant. Op 3 april 2006 verleende het Rijk de status van Rijksbeschermd Dorpsgezicht.

In december 2009 is het nieuwe bestemmingsplan Leijsenakkers, waarin de heilige Driehoek is opgenomen, vastgesteld. De jaren daaraan voorafgaand staan vooral in het teken van behoud en verduurzaming. Veel tijd en energie is gestoken in het maken van een gedegen Groen- en beheersplan voor het gebied. De stichting nam hiertoe in 2007 het initiatief. Het plan komt tot stand met medewerking van het gemeentebestuur Oosterhout, stichting Het Brabants Landschap, gebiedscommissie De Wijde Biesbosch, waterschap De Brabantse Delta en IVN Oosterhout. Op 9 oktober 2008 is het plan aangeboden aan het College van B&W van Oosterhout.

Het groenplan bevat een samenhangende visie op groen, landschap en water. Het kent 16 deelprojecten, die de stichting samen met de gemeente uitvoert. De plannen zijn goeddeels afgerond, een enkel plan wacht nog op uitvoering (herinrichting Hoogstraat).

Nadat het Groenplan was gelanceerd en in uitvoering genomen,  heeft de stichting het initiatief genomen om, voortbouwend op de tradities van kunst en kunstambacht in de kloosters van de Heilige Driehoek, een Biënnale te realiseren, een tweejaarlijkse manifestatie van eigentijdse kunst op en rond de kloosterterreinen, die tenminste van nationaal niveau is en een belangrijke educatieve component kent. De eerste Biënnale is gerealiseerd in 2017, en was een groot succes. Voor de realisering van de Biënnale is een zelfstandig bestuur gevormd, waarin tenminste twee leden van het bestuur van de Heilige Driehoek zitting nemen. (Klik hier, link naar website st. Kunst)

De toekomst: de vier thema’s
 • blijvende aandacht voor lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen

Op de terreinen van verkeersafwikkeling (verleggen A27 en N629), woningbouw, industrie, bewatering, recreatie en wellicht nog andere terreinen kunnen zich ontwikkelingen voordoen, die invloed hebben op de kwaliteit van de Heilige Driehoek. De stichting zal dergelijke bewegingen voortdurend kritisch volgen en toetsen aan haar opvattingen over de kwaliteit van het gebied van de Heilige Driehoek.

Onder andere via de website zal de stichting mensen, overheden en andere organisaties oproepen tot het melden van zaken die relevant zijn voor het onderhavige gebied. (klik hier, link naar contactpagina) Waar nodig zal de stichting passende actie ondernemen om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en gewenste ontwikkeling te bevorderen. In 2020 en 2021 zal in ieder geval de nieuwe Omgevingsvisie en de daarvan afgeleide plannen veel aandacht vragen.

 • kloostergemeenschappen

De vergrijzing en daarmee uitdunning van de kloostergemeenschappen is een gegeven waar weinigen invloed op hebben, ook de Stichting Heilige Driehoek niet. En ook over de situatie die zou kunnen ontstaan wanneer, zoals bij de Paulusabdij, de gemeenschappen zelf niet meer zijn staat zijn hun kloosters nog langer ‘overeind ‘ te houden, heeft de Stichting weinig te vertellen. De functie en het functioneren van de kloosters (kloostercomplexen) zijn echter ook in de toekomst in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het gebied van de Heilige Driehoek. De stichting zal zich dus inspannen voor verstandige en passende beleids- en besluitvorming bij de daartoe bevoegde instanties, in de eerste plaats bij de kloosterordes zelf. De stichting zal blijven investeren in de bestaande relaties met de kloostergemeenschappen en proberen positieve invloed uit te oefenen op een voor allen interessant toekomstperspectief.

 • vergroting draagvlak

Onder andere door het meer bekend maken van de kwaliteiten van de Heilige Driehoek wil de stichting meer inwoners van Oosterhout en omgeving, maar ook belangstellenden uit het hele land betrekken bij het in stand houden van dit mooie stuk Oosterhout. De club van Vrienden van de Heilige Driehoek is talrijk en betrokken, maar er is duidelijk ook vergrijzing waar te nemen. De stichting zal de komende tijd op verschillende manier proberen de aantrekkelijkheid van De Heilige Driehoek actief onder de aandacht te brengen van de bewoners van de ruime regio Oosterhout. Daarbij zal de stichting proberen meer jeugd en jongeren te bereiken, zoals ze dat bijvoorbeeld ook heeft gedaan bij de Biënnale. Als zich daartoe mogelijkheden voordoen, zoekt de stichting samenwerking met alle relevante partijen en maakt daarbij ook gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen.

 • aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit

In heel Nederland vindt verschraling en verdroging van de natuur plaats en de Heilige Driehoek vormt daar helaas geen uitzondering op. In 2020 heeft de stichting een werkgroep Flora en Fauna ingesteld, waarin ecologen en biologen een inventarisatie zullen maken van de natuurwaarden in het gebied. Op grond van die inventarisatie zal de Stichting plannen ontwikkelen om ook in dit opzicht kwaliteit aan het gebied toe te voegen en de bestaande kwaliteit te behouden.