Instelling en doelstelling van de Stichting Heilige Driehoek

Wat betreft de rechtsvorm van de organisatie van de belangenbehartiging met betrekking tot het gebied van de Heilige Driehoek is gekozen voor de stichtingsvorm. De Stichting Heilige Driehoek is in april 2000 opgericht.

De Stichting Heilige Driehoek heeft als doelstelling:

 • het behouden van het gebied de Heilige Driehoek in al zijn karakteristieken;
 • het versterken van deze karakteristieken waar dat nodig of nuttig wordt geacht;
 • het fungeren als aanspreekpunt daar waar het de belangen van het gebied de Heilige Driehoek betreft;
 • al het overige te doen om, ook in de verre toekomst en bij eventueel zich wijzigende omstandigheden, de sfeer en de uitstraling van het gebied de Heilige Driehoek te behouden.

De stichting wil deze doelstelling bereiken door:

 • het in gang ztten c.q. versnellen van procedures die leiden tot het verkrijgen van een maximaal beschermde – in wet en regelgeving verankerde – status voor gebouwen en
  omliggende gronden en bebouwing;
 • het versterken en zichtbaar maken van een maatschappelijk draagvlak tot behoud van het gebied de Heilige Driehoek, onder meer door het geven van informatie in alle
  mogelijke vormen aan een zo breed mogelijk publiek, en door het bijeenbrengen van de Vrienden van de Heilige Driehoek;
 • door binnen de Nederlandse rechtsregels al het overige te doen wat bijdraagt tot het bereiken van de doelstelling.
 •