Het bestuur van de Stichting Heilige Driehoek

Structuur van de stichting

Er is een stichtingsbestuur dat bestaat uit maximaal zeven leden. Die leden komen, op een na, uit verschillende hoeken van de Oosterhoutse samenleving en hebben alle gemeen dat ze er diep van overtuigd zijn dat het gebied de Heilige Driehoek in al zijn karakteristieken voor 0osterhout, ook in de toekomst, behouden moet blijven.

Het bestuur laat zich bijstaan door een of meer adviseurs. Het vergadert ongeveer een keer per zes weken. Verder is er een Raad van Advies. Die bestaat uit twee leden van elke kloostergemeenschap: de overste van de Sint Paulusabdij, de abdis van de Onze Lieve Vrouweabdij en de priorin van Sint Catharinadal, met nog een van de kloosterlingen uit hun klooster. De Raad van Advies is in het leven geroepen om de bewoners van de kloosters zelf expliciet gelegenheid te geven de stichting van advies te dienen, en om de kloostergemeenschappen op de hoogte te houden en te brengen van de activiteiten van de stichting, dus om de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. De Raad van Advies komt in principe een maal per jaar bij elkaar, maar er is wel de afspraak gemaakt dat tussentijdse bijeenkomsten, indien de situatie daarom vraagt, mogelijk zijn. Verder is er regelmatig telefonisch contact tussen de voorzitter van het bestuur en de overste, de abdis en de priorin.

En ten slotte zijn er de Vrienden van de Heilige Driehoek. Zij steunen het werk van de Stichting met een bijdrage van 16,- per jaar. Ze krijgen daarvoor enkele keren per jaar een Nieuwsbrief en ze kunnen deelnemen aan speciale activiteiten die soms door het bestuur worden georganiseerd en die in het teken staan van de Heilige Driehoek.

De bestuursleden en adviseurs van de stichting

Het bestuur van de Stichting Heilige Driehoek is als volgt samengesteld:

  • Cock Gorisse (voorzitter)
  • Rianne Oomen (secretaris)
  • Lilian Bosten (secretariaat Vrienden)
  • Jan-Hein Broekman (penningmeester)
  • Frank van Damme (lid)
  • Peter Nissen (adviseur)